กฏความปลอดภัยของนักกีฬา
สำหรับการแข่งขันในประเทศไทย ผู้แข่งขันทุกท่านต้องสวมใส่เครื่องป้องกันหลังและขาในระหว่างการแข่งขันเพื่อความปลอดภัย (สนับแข้ง ต้องเป็นชนิดที่ป้องกันหน้าแข้งทุุกด้้าน ห้ามใช้แบบที่ป้องกันเฉพาะส่วนหน้าเท่านั้น) โดยในรุ่น Ski อนุโลมให้นักแข่งที่ขับขี่ไม่สะดวก ไม่ใส่เครื่องป้องกันขาได้ แต่ยังคงต้อง ใส่เครื่องป้องกันหลังเสมอ ผู้แข่งขันท่านใดที่ไม่สวมใส่เครื่องป้องกันดังกล่าว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า้ร่วมการแข่งขัน